Priser og vilkår

               

       

 


        Priser og oppdragsvilkårOppdragsvilkår

 

Ved oppstart av oppdrag vil klientene få tilsendt en oppdragsbekreftelse fra ansvarlig advokat.

Oppdragsbekreftelsen gir en beskrivelse av det enkelte oppdrag. Oppdrag vil bli utført i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens retningslinjer.


 

Medlemskap i Den Norske Advokatforening

Alle advokater ved Advokathuset Liljedahl er medlem av Den Norske Advokatforening og har tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive advokatvirksomhet.


 

Dokumenter og arkiv

Dokumentasjon i anledning klientenes saker vil bli lagret i så lang tid som synes fornuftig. Normalt vil dette være 10 år. Etter dette vil dokumentasjon makuleres.


 

Ansvarsforsikring

Det er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomhet. Våre advokater har tegnet slik forsikring for mulig erstatningsansvar overfor klienter.


 

Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Klientene har også anledning til å klage hvis de er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

 


Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder.  Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

 


Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Disiplinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser av Den Norske Advokatforening v/advokat Sigmund Øien, postboks 63, 2001 Lillestrøm som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

 


Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.


 

Lovvalg og verneting

Avtaleforhold mellom advokatene og deres klienter vedrørende de tjenestene vi leverer, herunder søksmål eller krav relatert til arbeidet, reguleres av norsk rett. Verneting for alle slike tvister er Oslo tingrett.


 

Ved innledning av et oppdrag vil advokaten utarbeide en oppdragsbekreftelse hvor detaljer om oppdraget og forhold som salær, tidsforbruk og fakturering inngår. Salæret beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet, samt advokatens erfaring og kompetanse.


 

Priser


 

Generelt

Timeprisen vil variere fra offentlig sats, som for tiden er kroner 1.180,-, til kroner 2.450,-. I tillegg kommer 25 % merverdiavgift.


 

I denne timeprisen ligger alle våre utgifter til porto, kopiering, telefon, informasjonssøk, sekretærarbeid, arbeid av andre kontoransatte, generelle kontorholdsutgifter mv.

Dersom klienten ønsker det kan han eller hun få utlevert timeliste og en spesifikasjon av det arbeidet som er gjort på saken.


 

Fri rettshjelp

Det kan innvilges fri rettshjelp i enkelte saker. Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som er betalt av staten, med formål å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi. Fri rettshjelp kan innvilges i visse type saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd.


 

I slike saker dekkes utgiftene helt eller delvis av det offentlige. I enkelte type saker må klientene betale en egenandel.


 

I de fleste straffesaker har man som siktet rett til forsvarer på det offentliges regning.


 

Rettshjelpforsikring

I de fleste innbo- og villaforsikringer ligger det en rettshjelpdekning som kan benyttes dersom det oppstår tvist i forbindelse med blant annet fast eiendom. Forsikringsselskapet dekker da en andel av salæret, fratrukket en egenandel som den forsikrede må betale.

 


Ta gjerne kontakt  med vårt kontor for mer informasjon.